Rapporten

Het Calvijn College geeft vier rapporten per jaar, aan het eind van elke periode. Het is belangrijk dat ouders tussentijds de cijfers van hun kinderen controleren via Magister, zodat ze een idee hebben van de resultaten van hun kind. Van ouders wordt verwacht dat ze op school de rapporten van hun kind ophalen en dit met de mentor te bespreken.

Cijfers

De school werkt in de onderbouw met jaarcijfers. Dit houdt in, dat elk behaald cijfer meetelt voor elke rapportage. Op het laatste rapport staat dus het gemiddelde van de resultaten, die over het gehele schooljaar zijn behaald. Ouders die de resultaten van uw kind willen volgen, krijgen een gebruikersnaam en toegangscode waarmee ze bij de resultaten van hun kind kunnen komen. In de bovenbouw wordt het cijfer gegeven volgens het PTA: hierin staat welk cijfer voor welke toetsing geldt en hoe zwaar dit cijfer meetelt in de weging voor het schoolgemiddelde.

Rapporten klas 3

De 3e klas leerlingen krijgen na de oriëntatieperiode een rapport. Die is vooral bedoeld om te kijken of een leerling op de juiste leerweg zit. Na iedere periode krijgen alle 3e klas leerlingen een tussenrapportage. Dit tussenrapport, in de vorm van een dossierkaart, moet door de ouders worden opgehaald en ondertekend. Aan het einde van het schooljaar wordt aan de hand van de laatste tussenrapport besloten of een leerling overgaat naar klas 4.

Rapporten klas 4

Vierdeklassers moeten in mei examen doen. Vóór 1 oktober ontvangen zij het programma van toetsing en afsluiting (PTA), waarin de eisen per examenvak en het examenreglement staan. Ondertussen lopen de toetsperioden gewoon door. Pas aan het eind van de laatste periode (vlak voor de meivakantie) wordt het definitieve cijfer van het schoolexamen per vak bekendgemaakt. Daarna bereiden de 4e klassers zich voor op het centrale examen. Daar hoort voor de kaderleerlingen ook een centraal integratieve eindtoets bij. Dit is een praktisch examenonderdeel. Voor de basisleerlingen is dit een centraal praktische eindtoets. De mentor licht dit alles toe in de klas en tijdens de ouderavonden aan het begin van het schooljaar.

Rapportperioden

Voor het overzicht van de rapportperioden, kijk in de agenda