Ondersteuning

Overzicht van de ondersteuning van het Calvijn College

 

  1. De kracht van de school
Het Calvijn College heeft een uitstekende begeleidingsstructuur. Iedere leerling krijgt bij aanvang van het schooljaar een eigen ontwikkelingsperspectief (OPP) die  wordt vormgegeven door een gedragsdeskundige. Het uitgangspunt van het OPP is om de leerling individueel op maat te kunnen ondersteunen, het plan  wordt vier keer per jaar  geëvalueerd samen met de leerling. Bij het aanbieden van leerlingbegeleiding is het doel dat de leerling uiteindelijk zijn of haar diploma kan behalen. 

Wanneer het plan van aanpak in de eerste lijn onvoldoende perspectief blijkt te bieden wordt de leerling besproken in het Intern Begeleidingsoverleg (IBO). De studieloopbaanbegeleider (SLB-er) meldt de leerling aan via de begeleidingsexpert ) bij het studieloopbaancentrum (SLC). Binnen het SLC wordt in eerste instantie gezocht naar ondersteuningsmogelijkheden binnen de school, zoals o.a. beschreven in het onderstaande ondersteuningsaanbod.

 

Bij het begeleiden van de leerlingen op het Calvijn College zijn naast de docenten veel deskundigen betrokken die we onderscheiden  binnen de eerste t/m derde lijn van de zorgstructuur:

Eerste lijn:

–          De docent

–          De Studieloopbaanbegeleider

Schakel tussen de eerste en tweede lijn:

–          De Begeleidingsexpert

Tweede lijn:

–          De presentiecoördinator

–          De Learn Upcoach

–          De coördinator loopbaanoriëntatie en Begeleiding

–          De leerklimaatcoödinator

–          De leerlingbegeleider

–          De coördinator sociale veiligheid

Schakel tussen de tweede en derde lijn:

–          Het hoofd Studieloopbaancentrum (zorgcoördinator)

Derde lijn:

–          De Ouder- en Kindadviseur

–          De Begeleider Passend Onderwijs

–          De schoolarts/schoolverpleegkundige

 

 

  1. Overzicht van het ondersteuningsaanbod van de school
Ondersteuning bij taal- en rekenen Hoe werkt de school hieraan?
Taal/ Rekenen

 

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij taal en rekenen kunnen remedial teaching (RT) krijgen. Remedial teaching is een vorm van leerlingbegeleiding die leerlingen helpt bij hun taal-en rekenontwikkeling. Het remediëren (wat niet goed gaat verbeteren), compenseren (sterke kanten inzetten) , dispenseren (onderdelen weglaten) en reteaching ( herhalen van stof of verlengde instructies) zijn de kernbegrippen waar het bij RT om draait.  Deze leerlingen  krijgen allerlei vaardigheden en leerstrategieën aangereikt om toch mee te kunnen doen met de rest van de klas.

Remediëring in rekenen/wiskunde, buiten de klas, bestaat uit een combinatie van directe instructie van rekenstrategieën en reflectie op strategiegebruik. De remedial teacher verleent hulp aan rekenzwakke leerlingen aan de hand van de volgende 5 stappen:

1) Structuur aanbrengen in de sommen

2) Complexiteit van de sommen verminderen

3) Verbale hulp

4) Materiële hulp

5) Modelleren (voordoen, samendoen, nadoen) van de oplossingsprocedures

Dyslexie

 

Kinderen met dyslexie kunnen worden aangemeld indien nodig voor Dyslexie de baas! Dit is een  groepstraining voor dyslectische jongeren (12 t/m 16 jaar) met lichte psychosociale problematiek en is gefocust op het voorkomen van internaliserende stoornissen. Hierbij worden  zelfsturend leren,  zelfbepaling en  geloof in persoonlijke effectiviteit bevorderd.

Daarnaast hanteert de school didactische  en vakspecifieke ondersteuning, waaronder:

-Verbale en Visuele ondersteuning: schema’s, illustraties, mindmaps, woordspinnen, dvd’s/filmpjes op internet, doe opdrachten, enz.

-Leerstrategieën

-Auditieve ondersteuning zoals tekst naar spraaksoftware (Dedicon/Daisy/readingpen) bij veel leeswerk of moeilijke boeken.

-Schrijfopdrachten/toetsen op de laptop laten maken met spellingscontrole.

Verder heeft de leerling recht op compensatie en dispensatie:

– Vrijstelling bij voorleesbeurten

– Vermindering van aantal te lezen boeken/toetsen.

– Mondeling toetsen i.p.v. schriftelijk

 

Dyscalculie

 

Leerlingen met dyscalculie krijgen remedial teaching (RT) aangeboden.

Verder heeft de leerling recht op de volgende compensatie en dispensatie:

-Het gebruik van een rekenmachine als er berekeningen gemaakt moeten worden bij wiskunde.

-Het gebruik van fiches met formules en tafels

-Gebruik van brugoefeningen om inzicht na te gaan

-Bij toepassingen van reken- of telfouten niet altijd of minder zwaar normeren.

-Schema’s bij de toets houden (bijvoorbeeld bij metend rekenen)

-De docent verwacht geen letterlijke definities. Leerlingen met dyscalculie kunnen het wel vaak in hun eigen woorden formuleren.

-Reken of tekenfouten in (niet-wiskunde vakken) niet laten meetellen in de beoordeling.

 

 

Ondersteuning bij intelligentie Hoe werkt de school hieraan?
Disharmonische intelligentie Een disharmonische intelligentie wordt vermeld in het OPP van de leerling en magister. Hierin wordt de individuele ondersteuningsbehoefte van de leerling  beschreven evenals de ondersteuningsbehoefte in de klassensituatie, zoals opdrachten in kleinere stukken aanreiken, de leerling opdrachten laten herhalen of verbaliseren, extra tijd bij toetsen, etc.

 

 

Ondersteuning bij motivatie en leren Hoe werkt de school hieraan?
Motivatie en concentratie Regelmatig gesprekken tussen de leerling en de Studieloopbaanbegeleider. Daarnaast beschikt de school over een faciliteit waar leerlingen terecht kunnen wanneer het in de  klassensituatie niet loopt zoals zou moeten (bijv. i.v.m. grote achterstanden, gedragsproblematiek, enz.) of wanneer een leerling werkt met een individueel rooster i.v.m. beperkte aanwezigheid (Topsporters, afwezigheid i.v.m. ziekte, enz.). In Learn Up krijgt de leerling studieondersteuning of ondersteuning door middel van gesprekken.
Studievaardigheden: plannen en organiseren, taakgericht werken We bieden maatwerkuren in vorm van huiswerkbegeleiding. Hier kunnen leerlingen heen met een specifieke hulpvraag als het gaat om plannen/organiseren van het huiswerk of leerstrategieën.

 

Ondersteuning bij sociaal-emotioneel functioneren Hoe werkt de school hieraan?
Sociale vaardigheden

 

De sociale vaardigheidstraining wordt aangeboden in maatwerkuren en bestaat uit 8 bijeenkomsten. De aanmeldingen gaan via het Studieloopbaancentrum. De maatwerkuren worden extern ingehuurd. Het doel van de training is het versterken en/of uitbreiden van sociale competenties en vaardigheden van ‘risico’ leerlingen, alsmede vergroting van gedragsalternatieven, inzicht en zelfredzaamheid, zodat zij weer adequaat in basissituaties kunnen functioneren. Het leerklimaat zorgt voor rust en veiligheid in en rondom de school. Ook introduceert het leerklimaat elk jaar het rechten en plichten spel aan leerlingen.
Angst en stemming (incl. faalangst) Faalangsttraining wordt aangeboden binnen school.
Omgaan met grenzen

 

We bieden weerbaarheidstrainingen aan in de vorm van maatwerkuren.

Daarnaast zijn er regelmatig voorlichtingen voor klassen en ouders vanuit bijvoorbeeld Cupido.

Middelengebruik en verslaving Bij een vermoeden van middelengebruik/verslaving wordt de dialoog aangegaan met de leerling en ouders. In de leergebieden en rondom de school zorgt het leerklimaat voor een veilige omgeving in en rondom de school. De leerling wordt in contact gebracht met de vertrouwenspersoon binnen school.

Ook wordt indien van toepassing afgestemd met o.a. de schoolverpleegkundige, schoolarts, ouder- en kindadviseur (OKA) en/of Jellinek.

 

Ondersteuning bij fysieke en zintuiglijke beperkingen Hoe werkt de school hieraan?
Slechtziendheid, slechthorendheid, motorische beperkingen/ beperkte mobiliteit, beperkte Afhankelijk van de zorgvraag stemt de zorgcoördinator af met de leerling, ouders en schoolarts, waarna vervolgstappen in werking worden gezet.

 

Ondersteuning thuis en vrije tijd Hoe werkt de school hieraan?
Ondersteuning thuis/vrije tijd Wij maken gebruik van externe begeleidingstrajecten zoals ELANCE Academy en Qpido. De aanmeldingen worden via het Studieloopbaancentrum gedaan.