Loopbaanoriëntatie

Loopbaanoriëntatie (LOB),waar stage onder valt, is een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma van het Calvijn College. In het verleden was LOB vooral gericht op het maken van de juiste studie- en beroepskeuze. Wanneer die keuze gemaakt was, leerde je een beroep en bleef je dat de rest van je loopbaan uitoefenen. Anno 2023 is dat niet meer realistisch. Bedrijven, beroepen en opleidingen veranderen continu, het is aan de werknemer om daarop te reageren en loopbaankeuzes te maken wanneer dat nodig is. LOB is ingericht als een doorlopend proces, dat steeds bijgestuurd kan worden. LOB is juist voor de vmbo-leerlingen zo belangrijk, omdat zij al heel vroeg moeten starten met het nadenken over hun loopbaan. Op hun 15e kiezen ze immers al een profiel, en op hun 16e een vervolgopleiding.

De nieuwe structuur van de beroepsgerichte programma’s in kern, beroepsgericht profielvak en beroepsgerichte keuzevakken, worden leerlingen gestimuleerd om te oefenen met loopbaankeuzes. In deze structuur kiezen leerlingen een beroepsgericht profielvak, de bijbehorende verplichte profielvakken en beroepsgerichte keuzevakken. De school bepaalt welke profielen en beroepsgerichte keuzevakken er aangeboden worden aan de leerlingen, en of de leerlingen ook beroepsgerichte keuzevakken binnen andere profielen mogen kiezen. Zo kunnen leerlingen binnen de grenzen van de school, hun eigen opleiding samenstellen. Het Calvijn College gaat de profielen Economie en Ondernemen en Zorg en Welzijn aanbieden.

Loopbaanoriëntatie en begeleiding is bedoeld om voorwaarden te scheppen, om leerlingen te helpen bij de ontwikkeling van hun loopbaancompetenties. Die competenties bieden handvaten zodat leerlingen op basis daarvan loopbaankeuzes leren maken. Niet alleen voor de tijd die ze op het vmbo doorbrengen, maar juist ook voor hun toekomstige loopbaan.

Onder LOB verstaan wij op het Calvijn College “een verzameling van activiteiten binnen een loopbaangerichte leeromgeving om jongeren actief te laten werken aan hun loopbaancompetenties en ambities, waardoor zij zichzelf en de wereld van onderwijs en beroep beter leren kennen en een bewustere keuze kunnen maken voor opleiding en beroep”. Leerlingen worden begeleid bij het ontwikkelen van competenties die hen in staat stellen hun loopbaan vorm te geven. Daarvoor is het noodzakelijk dat zij veelvuldig in contact komen met de beroeps- en opleidingspraktijk.

Op het Calvijn College is hiervoor het loopbaanoriëntatie en –begeleidingsprogramma ontwikkeld.  De leerling werkt gedurende dit programma aan 5 loopbaancompetenties:

  • Capaciteitenreflectie: over welke capaciteiten beschik ik?
  • Motievenreflectie: passen deze capaciteiten bij wat ik voor ogen heb en bij mijn eigen drijfveren/waarden?
  • Werkexploratie: welk soort werk past bij mijn wensen/waarden en wat zijn op termijn eventuele toekomstmogelijkheden?
  • Loopbaansturing: hoe geef ik vorm aan mijn loopbaan om het bovenstaande te bereiken? Welke zaken moet ik mij nog eigen maken wat leer- en/of werkproces betreft?
  • Netwerken: hoe bouw ik binnen mijn werkgebied contacten of een netwerk op, gericht op een baan of verdere loopbaangerichte ontwikkeling?

In de verschillende projecten die binnen het loopbaanoriëntatie en –begeleidingsprogramma zijn ontwikkeld, komen deze competenties telkens aan bod. De volgende onderdelen komen tijden het LOB traject aan bod; gesprekken over de persoonlijke ontwikkeling, opdrachten burgerschap, opdrachten voorbereidend op de oriëntatie van het vernieuwde VMBO, coach project, oriëntatie op de profielen die gekozen kunnen worden, presentatie aan ouders en docent(en) over de keuze die leerlingen gaan maken (wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en hoe kom ik daar), gastlessen leerlingen MBO/bedrijven, sollicitatie en CV training, stage, MBO scholen bezoeken, dag/ochtend meedraaien op een MBO school en de MBO intake voorbereiden .

De methodiek “loopbaanleren” zal als basis dienen voor de Loopbaanoriëntatie- en begeleiding.  Dit laatste wordt een onderdeel van de nieuwe exameneisen in de Beroepsgerichte programma’s van het VMBO.

Een belangrijk uitgangspunt daarbij is:

het gaat niet alléén om de keuze van leerlingen, maar ook om het proces ernaartoe

Het streven is om in het nieuwe VMBO-programma beroepsgericht één doorlopende leerlijn in het 4- of 5 -jarig opleidingstraject van de leerling te realiseren waarbij:

leren keuzes maken & leren leren & leren door doen de rode draad vormt

Als we het hebben over stages maken we een onderscheid tussen:

  1. De oriënterende stage voor leerlingen uit leerjaar3 (basis en kader)
  2. De kwalificerende stage voor leerlingen uit leerjaar 4 en 5 (basis/mbo)