Leerwegondersteuning vmbo-onderwijs

Onze school kent ook Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Dit is bedoeld voor leerlingen met een achterstand. Op onze school wordt op verschillende manieren, samen met de leerling, gewerkt aan de leerachterstanden. Dit gebeurt door tijdens de extra taal- en rekenlessen en bij remedial teaching te werken met kleine groepen, waardoor de leerling meer individuele aandacht krijgt. Dit leidt vaak tot betere resultaten.

Begeleiding en ondersteuning
De zorg op het Calvijn College is ingericht naar standaarden van het NJI. Het uitgangspunt bij deze ondersteuning is de volgende:

Elke leerling die zich bij de school aanmeldt en wordt aangenomen, krijgt een kwalitatief goede opleiding en het streven is dat de leerling de school verlaat met een diploma of  startkwalificatie voor MBO niveau 2. Omdat sommige leerlingen naast de reguliere begeleiding soms extra begeleiding nodig hebben, bestaat naast de didactische structuur een goed georganiseerde zorg- en begeleidingsstructuur. In eerste instantie worden de docenten ondersteund bij het bieden van passend onderwijs aan de leerlingen. In sommige gevallen is het nodig dat de leerling door een expert extra begeleid wordt. Hierbij is het uitgangspunt dat leerlingen (en ouders) recht hebben op heldere, weloverwogen en goed onderbouwde besluiten, die zoveel mogelijk samen mét in plaats van óver hen worden genomen.

De school participeert in het Samenwerkingsverbanden, werkt actief mee binnen het Lokaal Onderwijs en Jeugdplan en houdt zich aan de kernprocedure, zoals die jaarlijks wordt vastgesteld.
De scholengemeenschap kent een aantal zorgfunctionarissen, dat de studieloopbaanbegeleider (SLB-er) en het management ondersteunt.
De school is verdeeld in drie teams die elk een eigen didactische eenheid vormen:

  • Het team basisvorming.
  • Het team vakmanschapsroute.
  • Het team VMBO-KB bovenbouw.

Ieder team heeft minimaal één begeleidingsexpert. Deze ondersteunt de SLB-er en verbindt deze met het studieloopbaancentrum (SLC). Het hoofd SLC (zorgcoördinator) is eindverantwoordelijke voor de zorg, begeleiding en ondersteuning binnen de school. Het hoofd is voorzitter van het ZAT en het interne zorgoverleg en onderhoudt de externe contacten.
De leerlingenzorg is op school een integraal onderdeel van het onderwijsproces. De docenten zijn de eerst betrokkenen bij de problemen van de leerlingenzorg. Het beleid m.b.t. de organisatie wordt weergegeven door de gedachte “de SLB-er is voor de leerling het eerste aanspreekpunt ”.

De begeleiding van de leerling begint op school bij de docent. Deze docent speelt niet alleen een rol bij de ontwikkeling van een leerling op vakinhoudelijk gebied, maar ook op het gebied van competentieontwikkeling.

De studieloopbaan begeleider heeft als belangrijkste taak het begeleiden van de leerling gedurende (een gedeelte van) zijn/haar schoolloopbaan. In de begeleiding fungeert de SLB-er als intermediair tussen de leerling en de opleiding. Hij/zij begeleidt de leerling bij het uitzetten van een optimaal individueel traject. Daarbij houdt hij/zij rekening met het beginniveau, leermogelijkheden en ambities van de leerling. De SLB-er schept voorwaarden waardoor de leerling de studievoortgang kan bewerkstellingen (o.a. door het maken van onwikkelperspectieven en Persoonlijke OntwikkelPlannen met de leerling) en coördineert de administratieve organisatie eromheen.

Daarnaast voert de SLB-er overleg met de verschillende betrokkenen rondom de leerling. Dit zijn de ouders/verzorgers (o.a. bij de rapportuitreikingen en huisbezoeken), maar ook docenten (o.a. bij de klassenbesprekingen), stagebegeleiders en externe coaches/begeleiders.

 

Op het Calvijn College staat de veiligheid van een leerling voorop. Niet alleen een veilige sfeer op school is belangrijk maar ook een veilige omgeving voor de leerling thuis. Om optimaal te kunnen leren is een gevoel van veiligheid en bescherming op school en thuis belangrijk.

Meldcode Veilig Thuis Calvijn